สภาพทั่วไป

                ตำบลอ้อมเกร็ดเมื่อประมาณ 100 ปี  มาแล้วได้มีเจ้านายในราชวังเสด็จประพาสทางน้ำ และได้มาจอดเรือที่ปากคลอง โดยที่ได้ทำ
 กระบวยทองตกลงในคลอง  และได้ใช้แห  อวน  ลากหากระบวยทองแต่ก็หาไม่เจอ ทำให้คนแถบนั้นเรียกคลองนี้ว่าคลองกระบวยทอง โดยการ
 พูดต่อ ๆ กันมากเลยเพี้ยนเป็นคลองบางบัวทอง  โดยกั้นตำบลอ้อมเกร็ดกับตำบลท่าอิฐซึ่งตำบลอ้อมเกร็ดเป็นตำบลที่ต้องอ้อมเกาะเกร็ด
 ก่อนกว่าจะถึง  ทำให้คนเรียกและตั้งชื่อตำบลอ้อมเกร็ดตั้งแต่นั้นมา  เป็นเวลา 100 กว่าปีมาแล้ว

                พื้นเพดั้งเดิมของราษฎรในตำบลอ้อมเกร็ด  ซึ่งเป็นบรรพบุรุษมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่นานมาแล้ว  โดยส่วนใหญ่ไม่ได้เคลื่อนย้าย หรือ
 อพยพไปไหน  นอกจากไปรับราชการหรือไปทำงานไกล ๆ ที่ต่างจังหวัดก็ไม่เกินร้อยละ 10 ของครัวเรือนทั้งหมดของตำบล 

 1. ที่ตั้งและอาณาเขต

                ทิศเหนือ          ติดต่อกับ     ตำบลบางพลับ  อำเภอปากเกร็ด
                    ทิศใต้               ติดต่อกับ     ตำบลท่าอิฐ  อำเภอปากเกร็ด
                    ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ     แม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลเกาะเกร็ด
                    ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ     ตำบลละหาร  อำเภอบางบัวทอง

ี 2. ลักษณะการปกครอง

                 ตำบลอ้อมเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน                                    

                 หมู่ที่ 1 บ้านท่าลาู่น     
                 หมู่ที่ 2 บ้านวัดสิงห์ทอง
                 หมู่ที่ 3 บ้านบางปะกุน  
                 หมู่ที่ 4 บ้านคลองตะเคียน
                 หมู่ที่ 5 บ้านคลองเก่า์         
                 หมู่ที่ 6 บ้านบางน้อย

 3. จำนวนประชากร           

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากร
ชาย
หญิง
ทั้งหมด
1
 ท่าลาน
65
360
365
723
2
 วัดสิงห์ทอง
24
79
72
151
3
 บ้านบางปะกุน
38
120
132
252
4
 บ้านคลองตะเคียน
28
109
128
231
5
 บ้านคลองเก่า
31
78
88
166
6
 บ้านบางน้อย
49
192
156
348
รวม
235
932
941
1,873