<<<<ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี>>>>

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

1

t1

t2

 t3

t4

 t5

t6

 ผลิตภัณฑ์
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

เชื้อราบิวเวอร์เรีย(ชนิดผง)
ผลิตภัณฑ์ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

หมู่ที่ 6 ตำบลคลองข่อย
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
            ทอดมันหน่อกะลา
ทอดมันหน่อกะลา
100364

วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2018


<<<< สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าราคาสินค้าเกษตร จำนวน 5 รุ่นๆละ 50 คน ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ก.พ.59- 31 พ.ค.59 <<<<<

 


  สถานที่อบรมฯ ดังต่อไปนี้
1. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.บางพลับ เครือข่าย (เทศบาลบางพลับบางพลับ) รุ่นที่ 1,5.
2. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าอิฐ รุ่นที่ 2,3,4 (องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ)

 

 ข่าวเตือนภัยเกษตรกร

 
 

 

 

 

วิสาหกิจชุมชน

รางวัลเว็บไซต์ดีเด่นระดับเขต
ประเภทสำนักงานเกษตรอำเภอ
 ปี 2556

aec
ong
 


สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด (Pakkred Agricaltural Extension Office)
ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี 11120
โทรศัทพ์และโทรสาร 0-2583-9120